Art Portfolio > Collage

(ask Kansas) - & then
(ask Kansas) - & then
spray, print, & collage on board
6" x 6"
2015